Genomförda uppdrag

 

Exempel på uppdrag som genomförts av Aktiv Samhällsutveckling;

 

Föreningen för familjecentralers främjande – Medverkar i projektledning och framtagande av ett metodmaterial kring livsstilsfrågor för landets familjecentraler – uppdraget avslutades 31/12 2016.

Guide om sociala investeringar – Författat en guide om sociala investeringsperspektiv på uppdrag av stiftelsen Idéer för livet. Guiden riktar sig till offentliga aktörer som vill utveckla sitt arbete inom området sociala investeringar och består av två delar. Den ena delen handlar om att få underlag för att göra en målgruppsanalys och med detta som grund kunna utveckla sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete eller för att kunna räkna på kostnader kopplade till målgruppen. Den andra delen handlar om hur man kan bedriva ett utvecklingsarbete utifrån ett social investeringsperspektiv.

Regionförbundet i Uppsala – Vi arbetade med stöd och processledning inom uppdraget med att utveckla arbetet med ett socialt investeringsperspektiv i Uppsala län.

Samordningsförbund Gävleborg – Uppdraget handlade om att stödja förbundschef och styrelse i arbetet med att sätta mål och bygga ett stabilt fundament för det fortsatta arbetet i länet. Vi hade rollen som processledare.

Utvärdering och ett framtidsperspektiv på folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommun – Uppdraget handlade om att följa upp och summera en tioårig folkhälsosatsning i Nynäshamns kommun. Utvärderingen pågick mellan den 1 november 2016 och 31 mars 2017 och omfattade två delar. Den första var av tillbakablickande karaktär för att se hur resultatet av folkhälsosatsningen blev medan den andra var mer framåtblickande och handlade om att ge rekommendationen för framtidens folkhälsoarbete i Nynäshamn.  

Processtöd i arbetet med att revidera Eskilstuna kommuns folkhälsostrategi – Uppdraget handlade om att medverka i processen med att revidera och utveckla ett styrdokument för jämlik folkhälsa i kommunen. Arbetet innebar bl.a att genomföra olika dialogbaserade work-shops i syfte att involvera verksamheter/förvaltningar i processen samt att bistå i arbetet med att skriva fram styrdokumentet. Under uppdragets gång fungerade vi även som processtöd/bollplank till folkhälsostrategen.

Utvärdering av pilotprojekt Temafritids i Nynäshamns kommun – Uppdraget handlade om att utvärdera en pilotverksamhet för barn och unga i Nynäshamn. Arbetet genomförde genom intervjuer, gruppintervjuer, kartläggning via enkätundersökningar, dialogbaserade utvärderingsverkstäder och sammanställning av rapport.